T E S S I O . P L
Poniżej zachęcamy do zapoznania się z regulaminem serwisu

Regulamin Tessio

Regulamin serwisu

§ 1
Postanowienia wstępne

Serwis internetowy Tessio.pl, dostępny pod adresem internetowym Tessio.pl, prowadzony jest przez Lando Kazimierz Poloczek prowadzącego działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5481095493, REGON 072875768.

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa warunki i zasady świadczenia usług.

§ 2
Definicje

Usługodawca Lando Kazimierz Poloczek z siedzibą w Skoczów przy ul. Szkolna 10, będący twórcą i właścicielem Serwisu „Tessio.pl”.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zleca Usługodawcy świadczenie usług, poprzez rejestrację w serwisie.

Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem Tessio.pl.

Usługa – dostęp do zarządzania kalendarzem rezerwacji oraz pozostałymi narzędziami udostępnianymi przez Usługodawcę.

Konto – wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.

Umowa – kontrakt w przedmiocie świadczenia Usług zawierany pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.

Opłata Abonamentowa – wynagrodzenie wnoszone za Plan Abonamentowy.

Okres Próbny – dziesięć dni kalendarzowych licząc od dnia dokonania Rejestracji, w których ważne jest Konto Usługobiorcy, z którego może korzystać bez konieczności wnoszenia opłat.

Rejestracja – wypełnienie przez usługobiorcę elektronicznego formularza na stronie Serwisu.

Regulamin – niniejszy regulamin.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców z serwisu.

Dostęp do konta mają tylko Użytkownicy, którzy dokonali uprzednio rejestracji.

§ 4
Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania świadczonych usług.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Usługobiorcy w przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw technicznych w dostępie do Serwisu.

§ 5
Prawa i obowiązki Usługobiorcy

Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.

Usługobiorca oświadcza, że dane podane w zakresie konta są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat.

§ 6
Rejestracja i Opłaty

Po założeniu konta i akceptacji regulaminu Usługobiorca rozpoczyna okres próbny.

Po zakończeniu okresu próbnego konto zostanie zablokowane, aż do momentu złożenia zamówienia.

Usługobiorca winien regulować opłaty w ciągu czternastu dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu księgowego.

Faktury są dostępne na koncie klienta oraz wysyłane drogą mailową, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę w każdej chwili, a wypowiedzenie nie skutkuje koniecznością zwrotu przez Usługodawcę uiszczonych już opłat.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę w każdej chwili, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 7
Reklamacje

Usługobiorca może złożyć reklamację drogą mailową, na adres wsparcie@tessio.pl.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni, a w przypadkach bardziej złożonych okres też może ulec wydłużeniu i wynieść 60 dni.

Usługobiorca winien należycie opisać przedmiot reklamacji. Podać imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres e-mail podany podczas rejestracji.

§ 8
RODO oraz Polityka Prywatności

Usługodawca – Lando Kazimierz Poloczek, z siedzibą Szkolna 10, 43-430 Skoczów. NIP 5481095493, REGON 072875768 jest administratorem danych osobowych.

Usługodawca przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszego regulaminu.

Usługodawca przetwarza powierzone dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Usługodawca oświadcza, że wykorzystuje pliki cookies w celu konfiguracji oraz zapewnienie poprawnego działania serwisu, a także w celu zbieranie danych statystycznych.

Usługobiorca może w każdej chwili zmienić we własnym zakresie ustawienia dotyczące plików cookies.

§ 9
Postanowienie końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Usługobiorcę drogą mailową, co najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.

Wszystkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Tessio.pl jest docenianym przez klientów rozwiązaniem do zarządzania rezerwacjami online dla małych i średnich firm. 

Wirtualna recepcja, która działa!

Tessio © 2020

+48 600 022 696 | wsparcie@tessio.pl

Icon made by Freepik from www.flaticon.com